KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular 
0
KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular
KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular sizlerinde aramış olduğu soruları toparladık. Kpss ye hazılanırken çıkmış sorulardan feyz alarak bizi nelerin beklediğini görebilmemiz ve ona göre hazırlık aşamasına geçebilmemiz gerekmetedir. bunun için sizlere KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular aşağıda paylaşıyor olacağız. Keyifli çözümler.

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular  2014

 1. Türkiye’de,
  • dört mevsim belirgin olarak yaşanır,
  • Akdeniz iklimi etkilidir,
  • cephesel yağışlar görülür,
  • Batı rüzgârları etkilidir.
  Bu özelliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
  fazladır?
  A) Kuzey yarım kürede yer almasının
  B) Orta kuşakta yer almasının
  C) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının
  D) Yüzey şekillerinin çok çeşitli olmasının
  E) 26º – 45º doğu meridyenleri arasında
  bulunmasının
 2. Ege Bölgesi, genellikle horst ve graben
  sistemlerini meydana getiren tektonik
  hareketlerle şekillenmiştir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu
  şekillenmenin bir sonucu değildir?
  A) Akarsuların doğu-batı yönünde akması
  B) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın
  zor olması
  C) Kıyıların çok fazla girintili-çıkıntılı olması
  D) Kıyılarda çok sayıda doğal liman bulunması
  E) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara
  kolay erişebilmesi
 3. Türkiye genel hatlarıyla yüksek, dağlık ve
  engebeli bir arazi yapısına sahiptir.
  Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
  A) Alp orojenez kuşağında bulunması
  B) Epirojenez ile yükselmesi
  C) Akarsu aşındırmasının fazla olması
  D) Aktif fayların bulunması
  E) Farklı kayaç türlerinin bulunması
 4. Heyelanlar, Karadeniz Bölgesi’nin önemli
  doğal afetlerindendir.
  Aşağıdakilerden hangisi heyelanların
  bu bölgede sık görülmesinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Yıllık yağış miktarının fazla olması
  B) Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi
  C) Tabaka eğimlerinin fazla olması
  D) Doğal ve beşerî nedenlerle yamaç
  dengesinin bozulması
  E) Killi kayaçların fazla olması
 5. Türkiye’deki bir meteoroloji istasyonundan alınan yağış rejim grafiği aşağıda
  verilmiştir.
  Buna göre, bu grafik hangi yağış rejim
  tipine aittir?
  A) Akdeniz yağış rejimi
  B) Karadeniz yağış rejimi
  C) İç Anadolu yarı karasal yağış rejimi
  D) Doğu Anadolu karasal yağış rejimi
  E) Akdeniz-Karadeniz geçiş yağış rejimi
 6. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda, uzun boylu çayır örtüsü altında
  koyu renkli ve organik madde bakımından zengin topraklar gelişmiştir.
  Buna göre, özellikleri verilen toprak
  tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Solancak
  B) Çernozyem
  C) Podsol
  D) Terra-Rossa
  E) Vertisol
 7. Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri
  dikkate alındığında aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?
  A) Erzurum-Kars-Ardahan Platosu’nun
  oluşumunda akıcı lavların yayılması
  etkilidir.
  B) Taşeli Platosu’nda karstlaşma etkilidir.
  C) Üçüncü Zaman’da geniş alan kaplayan göller zamanla karalaşmıştır.
  D) Ege Bölgesi’ndeki doğu-batı uzantılı
  ovalar birer grabendir.
  E) Türkiye’deki volkanik dağlar üzerinde
  buzullar bulunmamaktadır.
 8. Üniversitede arkadaş olan dört öğrenci,
  yaşadıkları kentler ve bu kentlerin ekonomik faaliyetleri hakkında aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.
  Ayşen: Yaşadığım kent Türkiye’nin en
  büyük maden kömürü havzasında yer alır.
  Şahin: Akdeniz Bölgesi’nde bir kentte
  yaşıyorum. Kentteki en önemli sanayi kolu demir-çelik sektörüdür.
  Ayhan: Benim yaşadığım kent kıyıdadır
  ve burada ham petrolü işleyen bir
  rafineri bulunmaktadır.
  Burak: Yaşadığım kentte Türkiye’nin en
  küçük petrol rafinerisi bulunmaktadır. Rafineride işlenen petrol yöreden elde edilmektedir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu
  öğrencilerin yaşadıkları kentlerden biri
  değildir?
  A) Zonguldak
  B) İskenderun
  C) Aliağa
  D) Batman
  E) E) Kırıkkale
 1. Türkiye’de dağlık ve engebeli alanlar genellikle seyrek nüfusludur.
  I
  II
  III
  IV V
  Yukarıdaki haritada numaralandırılan
  alanlardan hangisi bu yargıya uymamaktadır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
 2. Türkiye’de iç göçlerin yönüne bakıldığında genel olarak aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?
  A) Türkiye’nin doğusundan batısına
  doğrudur.
  B) İç bölgelerden kıyılara doğrudur.
  C) Yüksek alanlardan alçak alanlara
  doğrudur.
  D) Doğal nüfus artışının en fazla olduğu
  illere yapılmaktadır.
  E) En çok İstanbul, Ankara, İzmir gibi
  büyük kentlere yapılmaktadır.
 3. I. Tekirdağ
  II. Düzce
  III. Eskişehir
  IV. Kırşehir
  V. Çorum
  Türkiye’de tarımı etkileyen coğrafi
  koşullar düşünüldüğünde, yukarıdaki
  illerin hangilerinde nadasa bırakılan
  alanların oranının daha düşük olması
  beklenir?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
  D) III ve V E) IV ve V
 4. Türkiye’de ekonomik balıkçılık açısından
  Karadeniz önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Karadeniz’de 200 metrenin altındaki
  derinliklerde canlı yaşamamaktadır.
  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güneş ışınlarının 200 metreden fazla
  derinlikte etkili olmaması
  B) Karadeniz’e dökülen bazı nehirlerin
  taşıdığı kimyasal atıklar
  C) 200 metreden fazla derinlikte bulunan
  kükürtlü hidrojen gazı
  D) Karadeniz tabanındaki volkanik aktiviteler
  E) 200 metreden fazla derinlikte su sıcaklığının canlı varlığına engel olması
 5. Yer kabuğunun zayıf noktalarından çıkan
  sıcak su ve buhar, jeotermal enerji olarak
  ısıtma ve elektrik üretiminde kullanılır.
  Türkiye’de bu enerji kaynağı açısından
  elektrik üretimi potansiyeli en yüksek
  olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ege Bölgesi
  B) İç Anadolu Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi
  D) Akdeniz Bölgesi
  E) Doğu Anadolu Bölgesi
 1. Sanayinin gelişmesinde ham maddeye
  yakınlık önemlidir.
  Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir
  ilişki bulunmamaktadır?
  A) Afyonkarahisar – Mermer sanayi
  B) Kars – Süt mamulleri sanayi
  C) Adana – Pamuklu dokuma sanayi
  D) Ankara – Mobilya sanayi
  E) Bilecik – Seramik sanayi
 2. Hasan: Türkiye’de özellikle Cumhuriyetin
  ilk yıllarında ulaşım politikalarında
  demir yolu yapımına öncelik verilmiştir.
  Serap: Hasan seninle aynı görüşte değilim. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında kara yolu ulaşımına ağırlık
  veren bir politika izlenmiştir ve bu
  durum hâlen devam etmektedir.
  Kerem: Türkiye’de son yıllarda hava yolu
  ulaşımında önemli gelişmeler olmaktadır. Örneğin daha önce havaalanı olmayan pek çok kentte
  havaalanları inşa edilmiş ve hava
  yolunu kullanan yolcu sayısı artmıştır.
  Leyla: Türkiye’de son yıllarda demir
  yollarındaki gelişmeler de dikkat
  çekicidir. Yeni yapılan hatlarla birlikte demir yolu ana hat uzunluğu
  25.000 km’yi geçmiştir.
  Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimiyle ilgili konuşan bu dört arkadaştan
  hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur?
  A) Hasan ve Kerem
  B) Hasan ve Leyla
  C) Serap ve Kerem
  D) Serap ve Leyla
  E) Kerem ve Leyla
 3. Ülkelerin coğrafi özellikleri, ulaşım politikaları ve bu politikalara bağlı olarak oluşturulan ulaşım altyapıları, ulaşım sistemlerinin gelişiminde belirleyici rol oynar.
  Buna göre, Türkiye’deki ulaşım sistemlerine bağlı olarak yurt içi ve yurt
  dışı yük taşımacılığında egemen olan
  ulaşım çeşidi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  Yurt içi Yurt dışı
  A) Demir yolu Kara yolu
  B) Kara yolu Kara yolu
  C) Demir yolu Deniz yolu
  D) Kara yolu Deniz yolu
  E) Kara yolu Hava yolu
 4. Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’nde 7
  tematik turizm gelişim koridoru belirlenmiştir. Bunlardan “kış koridoru” Erzurum,
  Erzincan, Kars ve Ardahan illerini kapsamaktadır.
  Belirtilen bölgenin kış koridoru olarak
  belirlenmesinde
  I. kış devresinin uzun olması,
  II. kış mevsiminde ortalama sıcaklıkların düşük olması,
  III. kış mevsiminde donan çok sayıda
  göl bulunması
  faktörlerinden hangileri etkilidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III
 5. Ovalar; tarım, yerleşme, sanayi kuruluşu
  için uygun alanları oluşturur.
  Buna göre, aşağıdaki ovalardan hangisi diğerlerinden farklı bir özellik göstermektedir?
  A) Konya Ovası
  B) Erzincan Ovası
  C) Bursa Ovası
  D) Eskişehir Ovası
  E) Muş Ovası

KPSS Coğrafya Çıkmış Sorular  2015

 1. Türkiye’yi etkileyen aşağıdaki basınç
  merkezlerinden hangisi muson sisteminin bir parçasıdır?
  A) İzlanda Alçak Basınç Merkezi
  B) Basra Alçak Basınç Merkezi
  C) Azor Yüksek Basınç Merkezi
  D) Akdeniz Alçak Basınç Merkezi
  E) Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
 2. Çok sayıda akarsuyun bulunduğu Türkiye’de, akarsu vadilerinin büyük bölümünün “V” şeklinde bir profile sahip olduğu
  görülür.
  Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yamaç eğim değerlerinin fazla olması
  B) İlkbahardaki kar erimelerinin fazla olması
  C) Akarsuların denge profiline ulaşmamış olması
  D) Zemindeki kayaç yapısının dirençsiz
  olması
  E) Açık havza akarsuları olması
 3. Tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen
  bir turist, Türkiye’de kaldığı dönemde
  gece süresinin gittikçe kısalmakla birlikte
  gündüz süresine göre daha uzun olduğunu fark etmiştir.
  Buna göre turistin hangi tarihler arasında Türkiye’de olduğu söylenebilir?
  A) 31 Ocak – 11 Şubat
  B) 1 – 11 Nisan
  C) 8 – 18 Temmuz
  D) 30 Eylül – 11 Ekim
  E) 11 – 21 Aralık
  4.
  II
  III
  I
  Haritada numaralarla gösterilen alanlarda yaygın olarak görülen toprak
  tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
  olarak eşleştirilmiştir?
  I II III
  A) Alüvyal Kahverengi
  orman
  Çernezyom
  B) TerraRossa
  Alüvyal Çernezyom
  C) TerraRossa
  Kahverengi
  orman
  Alüvyal
  D) Alüvyal Çernezyom Kahverengi
  orman
  E) Çernezyom Alüvyal Kahverengi
  orman
 1. Türkiye kışın genellikle kuzey sektörlü
  soğuk ve nemli hava kütlelerinin, yazın
  ise güney sektörlü sıcak ve kuru hava
  kütlelerinin etkisinde kalır.
  Bu durum Türkiye’nin başlıca hangi
  özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A) Orta kesimlerinde geniş düzlüklerin
  bulunmasından
  B) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasından
  C) Kuzeyinde ve güneyinde yüksek dağ
  sıralarının bulunmasından
  D) Ortalama yükseltisinin fazla olmasından
  E) Mutlak konumundan
 2. Platolar, Türkiye arazisi içinde geniş yer
  kaplamaktadır. Bu alanlarda genellikle
  kuru tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır.
  III I
  II
  IV
  V
  Buna göre yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen platolardan hangisi
  bu faaliyetlerin her ikisi bakımından bu
  genellemeye uymamaktadır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
 3. Aşağıdaki ova ve oluşum kökeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Elmalı – Karstik
  B) Bafra – Delta
  C) Nazilli – Tektonik
  D) Merzifon – Tektonik
  E) Ergene – Delta
 4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin
  1927-2022 dönemine ait nüfus gelişim
  özelliklerinden biri değildir?
  A) Kırsal nüfus oranı geçmişten günümüze azalmaktadır.
  B) Ortalama yaşam süresi uzamaktadır.
  C) Aritmetik nüfus yoğunluğu artarak
  devam etmektedir.
  D) Geçmişten günümüze nüfus artış hızı
  yükselmektedir.
  E) Şehirli nüfus miktarı artmaya devam
  etmektedir.
 5. Türkiye, geçici kırsal yerleşmeler bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bu
  yerleşmelerdeki temel ekonomik faaliyet
  türü; hayvancılık, bazen de tarım olmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu tür yerleşmelerden biri değildir?
  A) Yayla B) Oba C) Kom
  D) Ağıl E) Mahalle

Sizlerde Soru Cevap Kısmından Soru Sorabilir ve Cevaplayabilir bunun yanı sra takıldığınız kısımları sorabilirsiniz.

 • 0
  _dare_eder
  İdare Eder
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  bravo
  Bravo
 • 0
  harika
  Harika
 • 0
  d_nceli
  Düşünceli
 • 0
  k_t_
  Kötü
 • 0
  _ok_k_t_
  Çok Kötü
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir